Zápisní řád Českomoravské kynologické unie


PREAMBULE

1. Cílem Českomoravské kynologické unie (dále jen „ČMKU“) je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností specifických pro jednotlivá plemena, tak, jak jsou popsána jednotlivými standardy FCI nebo národními standardy v případě plemen FCI dosud neuznaných.

2. Zápisní řád ČMKU je základní normou pro chov plemen psů začleněných do ČMKU plně respektující Mezinárodní chovatelský řád FCI.

3. S chovatelstvím je neslučitelný chov jakéhokoli plemene bez průkazu původu vydaného národní kynologickou organizací zastřešenou FCI. S chovatelstvím je též neslučitelné překupnictví psů a jeho podpora.

4. Ve věcech tímto řádem neupravených platí ustanovení mezinárodního chovatelského řádu FCI a související legislativy jakožto vyšší závazné normy.

5. Tento Zápisní řád ČMKU doplňují směrnice, které upravují podrobnosti podle právního řádu České republiky a potřeb ČMKU.

6. Základní požadavky a povinnosti chovatelů:

a) Reprodukce chovných zvířat je přípustná:

- u malých plemen do 50 cm kohoutkové výšky ode dne ukončeného 14. měsíce věku až do dne ukončeného 8. roku věku u fen, u psů ode dne ukončeného 14. měsíce doživotně. (Např. pokud se tedy fena malého plemene narodila např. 1. ledna 2009, může být poprvé kryta 1. března 2010).

- u velkých plemen nad 50 cm výšky ode dne ukončeného 17. měsíce věku až do dne ukončeného 8. roku věku u fen, u psů ode dne ukončeného 17. měsíce doživotně. (Např. Pokud se tedy fena velkého plemene narodila např. 1. ledna 2009, může být poprvé kryta 1. června 2010).

- u fen, které ukončily 8. rok věku, je možné zabřeznutí pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik. Toto je podmíněno též schválením příslušného chovatelského klubu. (Např. fena narozená 1. ledna 2005 smí být naposledy kryta 1. ledna 2013).

b) Maximální počet vrhů u chovné feny jsou 3 za období 24 měsíců, a to včetně vrhů, kdy fena porodí pouze jedno štěně (i mrtvé); ideální počet je jeden vrh ročně.

c) Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50. den po jejich narození.

d) Fena smí kojit pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici podle posouzení veterinárním lékařem, ostatním životaschopným štěňatům musí chovatel zajistit náhradní výživu.

e) Chovatel (držitel) nesmí neodborně zasahovat do průběhu porodu způsobem, který zvyšuje bolest nebo poškozuje zdraví matky nebo mláděte. V případě nutnosti je chovatel (držitel) povinen zajistit odbornou pomoc veterinárním lékařem.

7. Pravomocí chovatelských klubů je podmínky uvedené v odstavci 6. písm. a,b,c ve svých vnitřních předpisech zpřísnit, nikoli však zmírnit.

8. Chovatel ČMKU je oprávněn chovat pouze plemena registrovaná ČMKU (FCI), a to na jedincích řádně zapsaných v plemenné knize ČMKU nebo, v případě převodu práva chovu či spolumajitelství chovatelů z více států, v plemenné knize členského státu FCI nebo v plemenné knize FCI uznávané. Chov na jedincích nezapsaných v uvedených plemenných knihách nebo chov prostřednictvím jiné kynologické organizace není chovateli povolen a chovatel může být v tomto případě postižen podle čl. IX, bod 9.

9. Vymezení pojmů pro účely tohoto řádu:

- Chovatel ČMKU (dále v textu chovatel) je osoba vlastnící chráněný název chovatelské stanice ČMKU

- Majitel je osoba vlastnící daného jedince uvedená v průkazu původu příslušného jedince

- Držitel je osoba pověřená majitelem péčí o daného jedince a disponování s ním v rámci kynologické činnosti. Pověření musí být doloženo písemnou smlouvou.


Čl. I

Chov a jeho řízení

1. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba psů respektující především zásady genetického zdraví jedince i populace (chov nesmí být uskutečňován na úkor zdraví). Čistokrevný pes je dědičně zdravý tehdy, jestliže zdědil standardní znaky, plemenný typ a povahu, jež jsou pro plemeno typické, a nezdědil dědičné vady, které by mohly nepříznivě ovlivnit zdraví jeho potomků. V tomto ohledu musí chovatelské kluby i chovatelé dbát na to, aby nedocházelo ke zveličování a přehánění plemenných znaků, které by mohly následně nepříznivě ovlivnit funkční zdraví psů.

2. Do chovu nemohou být připuštěni zejména

a) jedinci, kteří mají prokázanou dědičně podmíněnou vadu, jež je z chovu vylučuje. K chovu nelze používat psy s vylučujícími vadami, jako jsou poruchy charakteru, vrozená hluchota nebo slepota, zaječí pysk, rozštěp patra, významné vady chrupu nebo anomálie čelistí, PRA, epilepsie, kryptorchismus, monorchismus, albinismus, chybné barvy a zjištěná dysplazie kyčelního kloubu těžkého stupně.

b) psi a feny s vadami, které standard příslušného plemene uvádí jako vady vylučující,

c) jedinci na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo exteriérové vady, která je podle standardu důvodem k vyloučení z chovu,

d) jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci bázliví a agresivní.

3. Druhy chovu jsou:

a) z hlediska ČMKU:

- čistokrevná plemenitba,

- křížení (ve smyslu předpisů FCI),

b) z hlediska klubu:

- kontrolovaný,

- řízený,

- evidovaný,

- volný,

- výběrový,

- jiný.

Pokud se v rámci klubu provádí určitý systém vedení chovu, musí být pravidla pro něj specifikovaná v předpisech klubu. O druzích chovu, pokud jsou klubem stanoveny, musí být informováno příslušné pracoviště plemenné knihy.

4. Chov jednotlivých plemen je řízen chovatelskými kluby. Chovat lze jen prostřednictvím chovatelského klubu, který je garantem za regulérnost chovu vůči ČMKU. Chovatelský klub musí být ze strany ČMKU uznán a musí mít s ČMKU navázanou smlouvu o spolupráci; bližší podrobnosti stanoví Směrnice pro uznávání chovatelských klubů a výcvikových organizací (tuto směrnici před r. 2012 nahrazuje smlouva s plemennou knihou).

5. Pokud je plemeno zastřešeno ve více chovatelských klubech, může chovatel plemeno chovat, tj. zapisovat vrhy, pouze v jednom z nich. Přecházet s chovem z klubu do klubu je možné 1x za rok, a to pouze ke konci kalendářního roku. Přechod s chovem pod jiný klub musí být předem písemně oznámen zúčastněným klubům i plemenné knize. Členství není omezeno na jeden chovatelský klub.

6. Speciální podmínky chovnosti určují chovatelské kluby. Tyto podmínky musí být v souladu s předpisy FCI a s právními předpisy upravujícími veterinární péči a ochranu zvířat proti týrání. Chovatelský klub garantuje pouze chov plemen, která zastřešuje a pro která je mezi ním a příslušnou plemennou knihou sepsána smlouva.

7. Chovatelské kluby poskytují chovatelský servis svým členům. Chovatelské kluby musí též umožnit chov nečlenům klubu za podmínek platných pro chov příslušného plemene (nevztahuje se na finanční náhrady). Klub musí předem písemně vymezit smluvní podmínky s chovateli – nečleny (včetně finančního vypořádání); to neplatí, jestliže nečlen prokazatelně porušil předpisy související s chovem plemene, v tom případě není povinností klubu poskytovat nečlenovi chovatelský servis (uzavřít smlouvu). Ceny servisu pro nečleny nesmí být excesivní a mají zohledňovat prokazatelné náklady, které klub na poskytnutí služby vynaloží. Úplata za služby musí být nastavena přiměřeně a transparentně na základě skutečných nákladů chovatelského klubu.

8. Chovatelské kluby mohou při respektování tohoto zápisního řádu sestavit vlastní zápisní řády, které stanoví cíle chovu. Tyto zápisní řády mohou stanovit přísnější podmínky, avšak musí vždy respektovat veškerá ustanovení Mezinárodního chovatelského řádu FCI a Zápisního řádu ČMKU. Tyto zápisní řády musí přiměřeně zohledňovat pracovní a užitné vlastnosti příslušných plemen, které jsou pro plemeno specifické.


Čl. II

Chovatelská stanice

1. Evidenci chovatelských stanic vede Rejstřík chovatelských stanic ČMKU.

2. Jedné osobě může být registrován pouze jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet chovaných plemen a držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je vázáno na tuto osobu a je celoživotní.

3. Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI. Schválený název není možno změnit.

4. Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům.

5. Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména odchovaného jedince. Název chovatelské stanice se uvádí za jménem psa.

6. Převod názvu chovatelské stanice je možný za podmínky plného souladu s předpisy ČMKU. Nesoulad s předpisy ČMKU způsobuje neplatnost chovatelské stanice.

7. Převod chráněného názvu chovatelské stanice jiné osobě je možný zděděním nebo smluvním postoupením.

8. Registrace chovatelské stanice zaniká:

a) písemným zrušením registrace ze strany majitele. Tím zaniká majiteli nárok na jakoukoli další ochranu názvu chovatelské stanice.

b) úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jeho dědice v souladu s článkem 12 ve Směrnici pro registraci chovatelských stanic.

c) není-li stanovený poplatek za registraci chovatelské stanice uhrazen do 2 měsíců po jejím odeslání z ČMKU chovateli, je název uvolněn pro další zájemce.

9. Prokazatelné změny jména nebo stálého bydliště majitele chovatelské stanice musí být majitelem ohlášeny do 1 měsíce po změně rejstříku chovatelských stanic ČMKU.

10. Chovatelskou stanici nelze zapůjčit.

11. Administrativní postup při podání žádosti o registraci chráněného názvu chovatelské stanice a při případných změnách (převod na jiného majitele, změna jména chovatele, adresy atd.) je zakotven ve Směrnici pro registraci chovatelských stanic.


Čl. III

Chovní jedinci

1. Chovní jedinci jsou psi a feny, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu po splnění podmínek stanovených příslušným chovatelským klubem.

2. Podmínky pro zařazení do chovu určují chovatelské kluby ve své pravomoci, přičemž se řídí platným standardem FCI a tímto zápisním řádem. Pokud existuje více klubů pro jedno plemeno, musí mít stejné minimální podmínky pro zařazení do chovu doložené písemnou smlouvou a vzájemně si uznávat chovné jedince.

3. Pokud nedojde ke shodě mezi více kluby, určuje podmínky pro zařazení do chovu předsednictvo ČMKU na základě doporučení Komise pro chov a zdraví ČMKU.

4. Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí klub do průkazu původu. Majitel chovného jedince nebo, v návaznosti na předpisy klubu, poradce chovu pak předá průkaz původu, eventuelně kopii bonitační karty a případně i přílohu průkazu původu plemenné knize k zapsání jedince do evidence chovných jedinců. V případě rozporu v záznamu bonitace v průkazu původu a bonitační kartě je rozhodujícím dokumentem bonitační karta.

5. Pokud klub zařazuje jedince do chovu na základě bonitací (popisných přehlídek), musí být součástí bonitační komise rozhodčí s aprobací pro příslušné plemeno. V těchto případech musí mít klub vypracovaný vlastní bonitační řád, který musí v minimální podobně obsahovat podmínky, za jakých lze psa na bonitaci hlásit, s jakým výsledkem bonitace končí a orgány, k jakým se může majitel odvolat v případě, že s výsledkem nesouhlasí.

6. Člen bonitační komise nesmí posuzovat vlastního jedince.

7. Jedinci ve výhradním majetku občanů ČR, kteří nejsou v plemenné knize ČMKU evidováni jako chovní, nesmí být použiti k chovu a krytí.


Čl. IV

Chovatel, majitel chovného jedince

1. Majitel (případně spolumajitel) chovného jedince je fyzická osoba (ve výjimečném případě stanoveném směrnicí ČMKU rovněž právnická), vlastnící daného jedince, uvedená v průkazu původu příslušného jedince. Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad chovného psa nebo feny.

2. Držitelem chovného jedince je buď majitel, nebo osoba pověřená majitelem péčí o daného jedince a disponování s ním v rámci kynologické činnosti. Pověření musí být doloženo písemnou smlouvou.

3. Chovatel je osoba vlastnící chráněný název chovatelské stanice ČMKU.

4. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince musí být majitelem zaznamenána v průkazu původu a do 15 dnů oznámena chovatelskému klubu a plemenné knize a doložena kopií aktuálního originálu průkazu původu s provedenou změnou. Majitel je též povinen oznámit chovatelskému klubu a plemenné knize úhyn chovného jedince.

5. Změna držení:

- u chovného psa neprodleně,

- u feny musí být změna oznámena chovatelskému klubu a plemenné knize se žádostí o krycí list.

- při zapůjčení (postoupení práva chovu) psa/feny se dokládá smlouva.

6. V případě převodu vlastnictví březí feny, pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele a jsou na něj převedeny i všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem. Veškeré formality vrhu vyřizuje výhradně majitel chovatelské stanice. Při převodu vlastnictví březí feny ze zahraničí je třeba doložit zahraniční doklad o nakrytí na předepsaném formuláři (je-li v daném státě používán). Převod vlastnictví se dokládá kupní nebo darovací smlouvou. V případě převodu vlastnictví březí feny musí předem klub souhlasit se zápisem vrhu.

7. Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný i zápis na chovatelskou stanici zesnulého v případě, že chovatelská stanice na dědice nebyla převedena.

8. V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný všemi ostatními spolumajiteli.

9. V případě spolumajitelství a převodu práva chovu/zapůjčení jedinců rozhoduje o využití v chovu chovatelský klub ve spolupráci s majitelem.

10. V případě členství ve dvou nebo více klubech převod březí feny z klubu do klubu je možný pouze po dohodě obou klubů. Vrh musí být formálně dokončen v klubu, který vydal krycí list, nedohodnou-li se kluby mezi sebou jinak.

11. V případě zahraničního spolumajitelství chovného jedince musí být všichni zúčastnění spolumajitelé uvedeni v průkazu původu.

12. V případě zapůjčení zahraničního chovného jedince plemenná kniha nepřiděluje zápisové číslo ČMKU. Dokládá se kopií průkazu původu, smlouvou o zapůjčení a kopií dokladu o chovnosti jedince. O využití v chovu rozhoduje chovatelský klub ve spolupráci s držitelem zapůjčeného jedince.

13. V případě spolumajitelství nebo převodu práva (zapůjčení) k chovu musí být doložena plemenné knize smlouva, která stanoví podpisové právo jednoho ze spolumajitelů. Písemné postoupení práva chovu se musí neprodleně, nejpozději do narození vrhu, poskytnout kopii příslušnému pracovišti plemenné knihy a chovatelskému klubu příslušného plemene.


Čl. V

Krycí list (doporučení nebo potvrzení o krytí feny)

1. Pro plánované krytí chovné feny vystaví příslušný poradce chovu krycí listy (není-li klubem určeno jinak).

2. Platnost krycích listů je neomezená (není-li klubem určeno jinak).

3. Krycí list je zásadně vystavován klubem, kde je chov realizován.

4. Krycí listy musí obsahovat následující údaje:

- plemeno

- jméno psa (psů) navrženého (navržených) ke krytí a číslo jeho (jejich) zápisu (zápisů),

- jméno feny a číslo jejího zápisu,

- jméno a adresu majitele nebo držitele chovného psa,

- jméno a adresu majitele nebo držitele chovné feny,

- podpisy obou majitelů (držitelů),

- místo a datum krytí,

- podpis a klubové razítko poradce chovu (pokud klub neurčí jinak)

5. Řádně vyplněné a podepsané originály krycích listů jsou dokladem, který je součástí přihlášky k zápisu vrhu, nutné k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání jejich průkazů původu. Při předložení zahraničního krycího listu při převodu či zapůjčení feny musí být krycí list potvrzen příslušným klubem daného státu nebo originálem místopřísežného prohlášení původního majitele feny, pokud nejsou v této zemi krycí listy zavedeny. Způsob manipulace s krycími listy i dalšími doklady nutnými k zápisu vrhu určí chovatelský klub.

6. V případě zapůjčení feny podepisuje krycí list majitel nebo držitel feny v době krytí podle data uzavření smlouvy.


Čl. VI

Krytí

1. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci řádně zapsanými v PK uznaných FCI a na základě platného krycího listu. Chovní psi ČMKU jsou oprávněni krýt pouze chovné feny s průkazem původu ČMKU/FCI a kontraktačních partnerů.

2. Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním ze psů, který je uveden v krycím listě.

3. Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) psa. Majitel, resp. držitel nebo jimi zmocněná osoba jsou povinni doprovázet fenu ke krytí.

4. Pokud fena zůstává u majitele (držitele) psa několik dní, hradí veškeré náklady s tím spojené, jakož i dopravu zpět, majitel feny.

5. Držitel psa je povinen o fenu řádně pečovat v době, kdy je u něj umístěna za účelem krytí. Rovněž odpovídá za škody, které v této době fena případně způsobila třetí osobě.

6. Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být ke krytí užit další pes ve smyslu chovatelského řádu příslušného klubu, uvedený na krycím listu.

7. Při neplánovaném krytí jiným než smluveným psem je jeho držitel povinen toto majiteli (držiteli) feny ohlásit a hradit mu všechny náklady, jakož i vzniklou škodu. Držitel psa není oprávněn po takovémto krytí žádat od majitele feny žádné vyrovnání. Otázku případného vydání průkazů původu pro štěňata narozená z takovéhoto spojení (stejně jako v případě neplánovaného krytí vlastním psem majitele) řeší příslušný chovatelský klub individuálně.

8. Pokud došlo k úhynu chovné feny prokazatelně v době, kdy byla v péči majitele/držitele chovného psa, je povinen podat o tom zprávu majiteli (držiteli) feny a zjistit na své náklady příčinu úhynu feny, a to pitvou ve veterinárním ústavu.

9. Pokud k úhynu chovné feny došlo zaviněním majitele/držitele chovného psa, je povinen uhradit majiteli chovné feny škodu tím vzniklou. Pokud k úhynu chovné feny nedošlo zaviněním majitele/držitele chovného psa, je držitel chovné feny povinen uhradit majiteli/držiteli chovného psa náklady, které vynaložil na péči o fenu podle uzavřené dohody.

10. Po krytí vyplní a podepíšou krycí listy oba majitelé/držitelé chovných jedinců.

11. Způsob úhrady za krytí je věcí dohody. Doporučuje se uzavřít dohodu písemně. Nedodržení dohody může být předmětem občansko-právního řízení.

12. Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně způsobilá (zákon č.166/1999 Sb.) a musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito spermatu určeného (dohodnutého) psa nebo spermatu s veškerou předepsanou dokumentací. Náklady na inseminaci hradí majitel feny. Inseminace smí být použita výhradně mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem. Výjimku může v souladu s Chovatelským řádem FCI povolit P ČMKU. Inseminaci zmraženým nebo chlazeným spermatem potvrdí veterinární lékař na předepsaném formuláři ČMKU.

13. Pokud fena nezabřezla a došlo k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel (držitel) feny nárok na jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem, nedohodnou-li se jinak.

14. Právo na opakované krytí zdarma zaniká úhynem psa nebo feny.

15. Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení platby za krytí.

16. Podmínky zahraničního krytí určuje zápisní řád klubu. V případě dovozu chovných jedinců ze zahraničí podléhá uznání chovnosti předpisům příslušného chovatelského klubu.

17. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.

18. Importované jedince s exportním průkazem původu vystaveným na českého majitele lze použít k chovu pouze po zápisu v Plemenné knize ČR, neurčí-li klub jiný postup. Vyvezené jedince s exportním průkazem původu vystaveným na zahraničního majitele lze použít k chovu pouze po zápisu v zahraniční Plemenné knize daného státu, neurčí-li klub jiný postup.


Čl. VII

Vrh

1. Fena s vrhem má být umístěna u svého majitele (držitele). Pokud je nutno fenu umístit jinam, musí být o této skutečnosti uvědomen příslušný chovatelský klub.

2. O narození štěňat je chovatel povinen podat písemnou zprávu příslušnému poradci chovu a majiteli/držiteli krycího psa, která obsahuje:

- základní identifikační údaje,

- datum krytí a vrhu,

- počet celkem narozených, mrtvě narozených štěňat,

- pohlaví,

- informaci o tom, zda štěňata jsou ponechána feně nebo předána kojné feně (v tom případě i držitele kojné feny a počet štěňat u ní umístěných).

3. Nezabřeznutí feny hlásí její majitel (držitel) majiteli (držiteli) krycího psa a příslušnému poradci chovu do 75 dnů po krytí.

4. Chovatel je povinen vést evidenci svých vrhů a nabyvatelů štěňat ze své chovatelské stanice.


Čl. VIII

Průkaz původu psa

1. Průkaz původu psa je dokladem o původu jedince a je vystaven plemennou knihou na formuláři uznaném FCI, označeném znakem FCI a ČMKU. Tento formulář je čtyřgenerační.

2. Průkaz původu musí obsahovat:

a) nutné identifikační údaje o psu/feně:

- plemeno

- jméno a chovatelská stanice

- pohlaví

- číslo zápisu

- datum narození (uvádí se datum prvního narozeného štěněte ve vrhu)

- tetování/čipování

- druh a barvu srsti

- údaje o chovateli včetně adresy

- podpis a razítko plemenné knihy

b) nejméně tři generace předků (neplatí pro Z Reg a N Reg)

c) část určenou k zápisu výsledků výstav, závodů, zkoušek, svodů, bonitací a majitelů.

3. Pro každého jedince je vystaven jeden průkaz původu. Průkaz původu je nedílnou součástí tohoto jedince.

4. Chovatel je povinen předat podepsaný průkaz původu nabyvateli tohoto jedince bez zbytečného odkladu poté, co jej obdržel z příslušného pracoviště plemenné knihy ČMKU, kterým byl průkaz původu vystaven. Cena jedince zahrnuje i cenu průkazu původu.

5. Ztrátu průkazu původu je nutno hlásit příslušné plemenné knize. Za poškozený průkaz původu je možno vystavit přepis, za zcela zničený bez identifikačních údajů nebo ztracený průkaz původu lze vystavit duplikát (viz. Článek XII).

6. Úřední zápisy, změny a doplňky do průkazu původu smí provádět pouze příslušná pracoviště plemenné knihy ČMKU.

7. Zápisy do části průkazu původu k tomuto účelu určené provádí příslušní oprávnění pracovníci (plemenná kniha, rozhodčí, výstavní kancelář, veterinární lékaři, poradci chovu a pověření pracovníci sekretariátu ČMKU) kromě zápisu jména a adresy majitele, který si provede majitel sám. Za správnost údajů uvedených v průkazu původu odpovídá svým podpisem ten, kdo zápis provedl.

8. Vydané průkazy původu se předávají/zasílají pouze osobě uvedené jako chovatel. Výjimku tvoří případ, kdy je chovatelem nezpochybnitelně pověřena jiná osoba.

9. Přílohu k průkazu původu je možno vydat přímo při vydávání průkazu původu. Pokud se vydává později, pak pouze přímo na jméno doloženého majitele uvedeného v průkazu původu. Přílohu k průkazu původu vydává to pracoviště plemenné knihy, které vydalo průkaz původu nebo zapsalo import.

10. Při úhynu jedince majitel zašle průkaz původu k označení na příslušnou plemennou knihu. Po zaevidování úhynu je na vyžádání průkaz původu majiteli vrácen.


Čl. IX

Zápisy štěňat do plemenné knihy

1. Průkaz původu vystavuje pověřené pracoviště plemenné knihy ČMKU na základě smlouvy s chovatelským klubem.

2. Štěňata se zapisují do plemenné knihy země, ve které má chovatel feny zákonné bydliště. Výjimky jsou povoleny pro majitele fen, kteří žijí v zemi, jež nevede plemennou knihu uznanou federací FCI. Těmto chovatelům je povoleno nechat štěňata zapsat dle volby do uznané plemenné knihy.

3. Podkladem pro zápis štěňat do plemenné knihy je výhradně platná přihláška k zápisu vrhu. Za platnost formuláře přihlášky vrhu odpovídá příslušný chovatelský klub.

4. Součástí přihlášky zápisu vrhu jsou originály krycí listy a v případě zahraničního krytí i kopie originálu průkazu původu krycího psa včetně dokladu o chovnosti.

5. Vrh musí být přihlášen k zápisu kompletní – tzn., že musí být uvedena všechna štěňata, která byla do okamžiku žádosti o zápis odchována. Přihláška zápisu vrhu označených štěňat (způsob označování viz Směrnice pro označování štěňat ČMKU) musí být odeslána plemenné knize nejpozději do 3 měsíců od data vrhu.

6. Jména štěňat jednoho vrhu začínají stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou. Pro každé plemeno v chovatelské stanici je vedena zvláštní řada, začínající písmenem „A“. Jména vrhu C nelze směšovat se jmény začínající písmenem CH, které je samostatným písmenem české abecedy. Není vhodné, aby jména štěňat obsahovala název chovatelské stanice. Jména nesmějí obsahovat vulgární či hanlivá slova a nesmějí žádným způsobem propagovat terorismus nebo jiná extremistická hnutí. Délka jmen může být maximálně 20 znaků včetně mezer a interpunkčních znamének. Chovateli je umožněno vynechat v abecedě písmena CH, Q, W, X, Y, a písmena s diakritikou.

7. Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici v rámci jednoho plemene nesmí opakovat.

8. Zápisy štěňat do plemenné knihy se provádí podle schématu: zkratka plemenné knihy/zkratka plemene/číslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda bude čísla zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok narození, rok zařazení do chovu apod.).

9. V případě opakovaného nebo závažného porušení chovatelských předpisů ČMKU nebo FCI ze strany chovatele může předsednictvo ČMKU rozhodnout, že nebudou prováděny zápisy vrhů na registrovaný název chovatelské stanice příslušného chovatele, a to po dobu předem určenou nebo až do odvolání. Návrh je oprávněn podat předsednictvu ČMKU i chovatelský klub.

10. V případě pochybností o původu štěňat si může chovatelský klub nebo předsednictvo ČMKU vyžádat určení paternity a na jejím základě pozastavit či zrušit vystavení průkazu původu.

11. V případě, že plemenné knize budou doručeny neprůkazné, nečitelné či nevěrohodné podklady pro vystavení průkazu původu, má plemenná kniha právo vyžadovat podklady nové.

12. Zapsat do karty jedince lze pouze doložené FCI nebo národní výstavní, dostihové a pracovní tituly, zkoušky a zdravotní vyšetření. Za jejich doložení zodpovídá majitel jedince.

13. V průkazu původu musí být uvedena správná barva jedince, a to i v případě, že neodpovídá standardu.

14. Pokud chovatelský klub zjistí, že nově narozené štěně vykazuje závažnou vadu vůči standardu FCI, která je dalším vývojem štěněte nemůže změnit, je povinen o této skutečnosti informovat příslušné pracoviště plemenné knihy, a to včetně konkrétního uvedení zjištěné vady. Plemenná kniha označí průkaz původu těchto štěňat razítkem „NESTANDARDNÍ“.


Čl. X

Zápis importovaných jedinců do plemenné knihy

1. Jedincům dovezeným s platnými exportními průkazy původu, které jsou vystaveny zeměmi FCI, či smluvními partnery FCI, přiděluje plemenná kniha číslo zápisu podle následujícího schématu: zkratka plemenné knihy /zkratka plemene/ číslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda bude čísla zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok narození, rok zařazení do chovu apod.). V případě, že jsou importovaní jedinci uváděni do průkazu původu jako rodiče v ČR zapisovaných vrhů, je nutno kromě zápisového čísla ČMKU vždy uvádět zkratku a číslo zápisu původní plemenné knihy.

2. Průkazy původu, které nejsou psány latinkou, je nutno doložit ověřeným přepisem.

3. Originál exportního průkazu původu se u importovaných jedinců zásadně nepřepisuje na formuláře ČMKU.

4. Nově do ČR dovezené plemeno dosud neuznané FCI může být do PK ČMKU viz. bod XI. zapsáno pouze za předpokladu, že se toto plemeno chová v některé z členských nebo partnerských zemí FCI. Je nutno doložit standard plemene vydaný členem/partnerem FCI v zemi původu plemene a kopii exportního průkazu původu vydaného členem/partnerem FCI. Přijetí plemene není nárokové.

5. U importu psa/feny je nutno doložit pro zápis do plemenné knihy označení psa (čip, tetování) ze země, odkud byl pes importován, aby byla jednoznačně doložena identita.


Čl. XI

Zápis do registru

Registr je součástí řádné plemenné knihy ČMKU. Průkazy původu, vystavené pro všechny jedince zapsané do registru musí být výrazně odlišené od průkazu původu jedinců řádně zapsaných (FCI). Jsou vždy bez zkratky ČMKU, bez znaku FCI a s vyznačením druhu registru. Při plemenné knize ČMKU existují 3 druhy registru:

1. pomocný

2. zvláštní

3. národní


1. Pomocný registr (P Reg)

Do pomocného registru se zapisují:

a) Jedinci importovaní z nečlenských zemí nebo nečlenských organizací FCI, pokud tato země není zemí jejich původu (např. pudl z Vietnamu apod.).

b) Jedinci bez průkazu původu.

Pomocný registr vede výhradně pracoviště plemenné knihy ČMKU č. 1, a to pro všechna plemena. Průkaz P Reg je vystaven pouze na základě písemné žádosti příslušného chovatelského klubu.

- K ní je nutno doložit dva originály výstavních posudků na formulářích vydaných ČMKU od dvou mezinárodních rozhodčích s oceněním nejméně „velmi dobrá“. Kopii této žádosti poskytne klub majiteli dotyčného psa pro účely přihlašování na výstavu k získání uvedených posudků. Výstavní posudky musí být vypracovány na formulářích, které žadateli poskytne ČMKU. Zvíře může být posouzeno pouze v dospělém věku (tzn. od ukončeného 14. měsíce nebo 17. měsíce dle kohoutkové výšky jedince).

- Veškeré výjimky podléhají schválení Komise pro chov a zdraví ČMKU a Rady plemenných knih ČMKU.

Pro jedince v pomocném registru je pověřeným pracovníkem plemenné knihy vystavena registrační karta (průkaz P Reg), kde smí být uvedeno pouze jméno, plemeno, datum narození, eventuelně barva a typ srsti. Jména předků se neuvádějí, i když jsou známa, stejně jako chovatel. Je možno vystavit též přílohu pro výstavy.

Zápis se provádí ve zvláštní řadě čísel, jediné pro celou ČR a pro všechna plemena v pomocném registru tímto způsobem: P Reg/zkratka plemene/pořadové číslo/rok zápisu/rok narození, je-li znám.

Jedinci zapsaní v pomocném registru smí být v chovu spojováni výhradně s partnery zapsanými v řádném rejstříku (FCI) plemenné knihy ČMKU nebo s N Reg.


2. Zvláštní registr (Z Reg)

Do zvláštního registru se zapisují:

a) Potomci jedinců zapsaných v pomocném registru, nejde-li o plemeno vedené v N Reg.

b) Jedinci importovaní z nečlenských zemí FCI, pokud jsou tyto země zeměmi původu dotyčného plemene. (např. azavak z Mali). V tomto případě jsou nutná dvě posouzení jako při zařazení do P Registru.

c) Jedinci ze zahraničních registrů FCI na úrovni zvláštního registru, jestliže tito psi postrádají 3 kompletní generace.

d) Jedinci importovaní ze zemí FCI, kteří nemají doloženy 3 generace předků FCI.

Štěňatům, narozeným ve zvláštním registru, se vystavuje průkaz původu se všemi běžnými identifikačními údaji a všemi předky, kteří jsou v dokladech rodičů uvedeni.

Zápis do zvláštního registru se provádí v souvislé řadě čísel spolu s řádnými zápisy daného plemene způsobem: Z Reg/zkratka plemene/číslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda bude čísla zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok narození, rok zařazení do chovu apod.).

CACIB nebo Interšampion nemůže být potvrzen FCI, pokud v 1. -3. generaci průkazu původu je jedinec zapsaný v registru.


3. Národní registr (N Reg)

Do národního registru se zapisují plemena nebo rázy neuznané FCI (český horský pes, chodský pes, pražský krysařík, vícebarevný pudl atd.), a to i tehdy, nemají-li zapisovaní psi kompletní 3 generace.

Pro jedince v národním registru je vystavován průkaz původu se všemi identifikačními údaji, nezbytnými pro chov plemene, jak u štěňat, tak u předků podle požadavků chovatelského klubu. Průkaz původu je dle nařízení FCI označen nápisem „breed not recognized by the FCI“.

Zápis se provádí v separátní řadě čísel pro každé plemeno nebo neuznaný ráz způsobem:

N Reg/zkratka plemene/číslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda bude čísla zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok narození, rok zařazení do chovu apod.).


ČL. XII

Vydávání přepisu a duplikátu průkazu původu

1. Přepis i duplikát vydává ta plemenná kniha, která vystavila originál průkazu původu.

2. Přepis průkazu původu se vydává v případě, kdy dojde k poškození či znehodnocení originálního průkazu původu. K jeho vydání je nutno předložit příslušnému pracovišti plemenné knihy poškozený či znehodnocený průkaz původu.

3. Duplikát průkazu původu se vystavuje v případě, kdy byl původní průkaz původu ztracen, případně pes, jemuž původní průkaz původu patřil, byl odebrán z útulku psů či odchycen nebo zabaven policií. Zahraniční majitel žádá o vystavení prostřednictvím chovatele nebo své střešní organizace. V případě, že pes měl řádný exportní průkaz původu, může žádost podat zahraniční majitel evidovaný na ČMKU. Žádost se podává na tiskopise příslušné plemenné knihy, na kterém žadatel místopřísežně potvrzuje pravdivost všech uvedených údajů. Duplikát průkazu původu se vydává po zveřejnění žádosti na webových stránkách ČMKU po uplynutí 30 kalendářních dní. O datu jeho vydání rozhoduje datum zveřejnění na webových stránkách. Po vydání duplikátu se stává původní průkaz původu neplatným. Duplikát duplikátu bude pořadově označen a zpoplatněn stanovenou částkou navýšenou o 300%.


Čl. XIII

Administrativa plemenných knih

1. Povinná dokumentace:

a) Originály přihlášek zápisů vrhů dle plemen a čísel zápisu, originál krycí listy, originál potvrzení o označení štěňat.

b) Kopie průkazu původu zapsaných vrhů jsou zaevidovány v databázi plemenné knihy.

c) Kopie průkazu původu importovaných jedinců (založeny v číselné řadě zapsaných vrhů).

d) Zvláštní a národní registr s výrazným označením Reg (založen v číselné řadě zapsaných vrhů).

e) Evidenci pomocného registru (P Reg) vede pouze pracoviště plemenné knihy ČMKU č. 1.

2. Nakládání s daty jednotlivých plemen je ošetřeno smlouvou plemenné knihy s kluby. Výstupy z databáze plemenné knihy jsou majetkem smluvních klubů.


Čl. XIV

Export

1. Průkaz původu jedince vyváženého mimo území ČR musí být pověřeným pracovištěm plemenné knihy ČMKU označen:

- razítkem EXPORT PEDIGREE

- reliéfním razítkem se znakem ČMKU

- hologramem

- kulatým razítkem ČMKU včetně podpisu pracovníka

- jménem a kompletní adresou nového majitele

- datem vystavení exportního potvrzení

2. Exportní průkaz původu lze vystavit pouze pro fyzickou osobu. Nákup a prodej nebo vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný.

3. Není-li majitel vyváženého jedince zároveň jeho chovatelem, je oprávněn vyvézt pouze 1 jedince v kalendářním roce. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy se prokazatelně majitel stěhuje do zahraničí. Schválení této výjimky podléhá P ČMKU.

4. Exportní průkaz původu se předává/zasílá pouze osobě uvedené jako chovatel nebo jako předchozí majitel. Výjimku tvoří případ, kdy je chovatelem (majitelem) doložitelně pověřena jiná osoba.

5. Osoba, která vyváží jedince do zahraničí je povinna vyřídit exportní potvrzení. V žádosti je nutné vyplnit jméno, příjmení a kompletní adresu nového majitele v zahraničí.

6. Podrobnosti specifikuje Směrnice ČMKU pro vystavování exportních průkazů původu.


Čl. XV

Závěrečná ustanovení

1. Porušení výše uvedených ustanovení tohoto řádu ČMKU chovatelem nebo majitelem (držitelem) chovného jedince má za následek kárné řízení.

2. Zápisní řád jednotlivých chovatelských klubů musí respektovat ustanovení tohoto řádu a závazných právních předpisů. Přechodné období, které členům ČMKU umožní upravit jejich Zápisní řády, bylo stanoveno na dobu 1 roku s konečným termínem 31. 12. 2013.

3. Zápisní řád mohou doplňovat Směrnice schválené P ČMKU.Seznam navazujících směrnic:

Směrnice pro registraci chovatelských stanic

Směrnice ČMKU pro vystavování exportních průkazů původu

Směrnice pro označování štěňat ČMKU

Směrnice pro zápis do průkazu původu

Směrnice pro vydávání tetovacích a zápisových čísel

Směrnice pro uznávání chovatelských klubů a výcvikových organizacíSchválen P ČMKU s platností od 1. 1. 2013